Bäckaby Hembygds & Sockenförening

Bäckaby Hembygds & Sockenförening

Medlemmar och andra intresserade inbjudes till

Årsmöte 2021

Lördagen den 5 juni kl. 15.00 i Bäckabygården.
På grund av gällande restriktioner hålls årsmötet utomhus i trädgården. Ta med stol och paraply.

Program:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare och pressreferent för stämman
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Anteckning av närvarande medlemmar
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Styrelsens årsberättelse med kassaredogörelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av 3 styrelseledamöter och 2 suppleanter
 13. Val av ledamöter till de olika sektionerna
  1. Gymmet
  2. Bäckabygården och Plymska
  3. Hembygdssektionen
 14. Val av ansvarig för bokningar
  1. Bäckabygården och Vandrarhemmet 
 15. Val av två revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Framställning från styrelsen eller medlemmarna.
 18. Medlemsavgift för 2022. Avgift nu 100 kr.
 19. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. På grund av gällande restriktioner får kallelser komma senare.
  1. Vårstädning i trädgården
  2. Sommarservering
  3. Gym
  4. Vandrarhem
  5. Fler förslag.
 20. Övriga frågor.
 21. Välkomnande av nyinflyttade
 22. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 23. Årsstämman avslutas


Årsmötesförhandlingar.

Servering av kaffe och smörgås.

Medtag gärna vinster till lotteriet!

Har du inte betalt medlemsavgiften i Bäckaby Hembygds & Sockenförening?

Betala gärna medlemsavgiften på 100 kr

via bankgiro 5276-7142.

Uppge ditt namn på inbetalningsaviet!!